Wydanie nr 56/2021, Czwartek 25.02.2021
imieniny: pokaż (5 imion)Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Trwa nabór na członków Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

  • Wydanie nr 56/2021
  • 9 lutego 2021, 13:51
  • Starostwo Powiatowe w Malborku
  • MalborkUrzędowe
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie „Wieloletniego programu współpracy wojewody pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”.

 

Wojewoda Pomorski na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych:

1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, ale także z powodu nagłego zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, pandemii oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Tworzenie lokalnej tożsamości oraz warunków materialnych do godnego życia rodzin – odpowiedzialny Wydział Polityki Społecznej:

a) zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób w kryzysie  bezdomności poprzez tworzenie adekwatnej oferty wsparcia,

b) działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem, w tym wsparcie asystenta,

c) tworzenie systemu wspomagającego rodziców w wychowaniu dzieci przez rozwój usług społecznych i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,

d) tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,

e) wyróżnienie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu województwa.

 

 

 

 

2) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - odpowiedzialne Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

a) powierzenie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów,

b) powierzenie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.

3) z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego.

4) Z zakresu ochrony ludności - propagowanie wiedzy o zagrożeniach ( zmianach klimatycznych, konfliktach międzynarodowych, migracji ludności, zapobieganiu rozprzestrzenienia chorób zakaźnych, pandemii) oraz o skutecznym radzeniu sobie z zagrożeniami – odpowiedzialny Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 

 

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w pracach Komisji konkursowej:

1. Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach członkom Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w danym konkursie ofert,

c) posiadają co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wybranych zadań publicznych przewidzianych do realizacji w latach 2021-2025,

d) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

e) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

3. Zadaniem członka Komisji konkursowej będzie ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

4. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

5. Komisja konkursowa powołana zostanie zarządzeniem Wojewody Pomorskiego lub Pomorskiego Kuratora Oświaty.

6. Zgłoszenie do Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia którego występuje kandydat.

7. Zgłoszenie nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji konkursowej.

8. Formularz zgłoszenia do Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

Zgłoszenia należy kierować do dnia 10 marca 2021 r. - zeskanowane na adres izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2021”.

Wszelkich informacji udziela Izabela Michnowska - pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Tel.: 58 30 77 719, 789 408 027.


 

 

 

Informację przekazała: Sylwia Grabowska, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku

 

Starostwo Powiatowe w Malborku
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (4)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.