Wydanie nr 267/2020, Środa 23.09.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XVII/2020 - Sesja Rady Powiatu Malborskiego. Oglądaj na żywo

Data posiedzenia: 2020-06-19 godz. 12:00. Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac Słowiański 17 I piętro.


Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XII, XIII, XIV, XV,XVI sesji Rady Powiatu Malborskiego.
5. Międzysesyjna praca Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2019 - referuje Beata Żaroffe-Preuss, sekretarz powiatu.
8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

    9a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 roku - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.
    9b. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2019 roku - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.
    9c. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2019 r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
    9d. Uchwała Nr 051/p119/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 marca 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.
    9e. Dyskusja.
    9f. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok.

    10a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.
    10b. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2020r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    10c. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    10d. Dyskusja.
    10e. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.
12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.
13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego - referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku - referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.
16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.
17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.
19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. - referuje Beata Żaroffe - Preuss, sekretarz powiatu.
20. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”- referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
21. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2020 roku -referuje Marek Gumprecht, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji,
22. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2019 roku oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku.
23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Klecie - droga) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.
24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Lichnowy-wjazdy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.
25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania wniosku (Stogi- ciąg pieszo - rowerowy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.
26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Grobelno - chodnik) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.
27. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.
28. Wolne wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.