Wydanie nr 149/2020, Czwartek 28.05.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Heladiusz, Wilhelm, Emil, Priam, Wiktor, Ignacy, German, Augustyn, Jaromir
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stare Pole ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Pole,

WÓJT GMINY STARE POLE

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Pole, położonej w Starym Polu

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: Nr 0012, Stare Pole

Działka nr 769

Nr kw: GD1M/00019352/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,0315 ha (B)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Stare Pole, gm. Stare Pole, przy skrzyżowaniu ulicy Sportowej z ulicą Jana Pawła II.
W bezpośrednim sąsiedztwie działek gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Aktualnie skomunikowanie działki z drogą publiczną odbywa się z ulicy Sportowej. Przedmiotowa działka wyposażona jest w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W sąsiedztwie przebiega sieć gazowa.

Teren gruntu ograniczony podziemnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, przez środek działki przebiega sieć wodna, częściowo sieć kanalizacyjna. Na nieruchomości znajduje słup energetyczny.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w Gminie Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. przedmiotowa działka gruntu znajduje się na terenie oznaczonym symbolem F4-Mn, opisanym jako teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków.

Przez ukształtowanie, powierzchnię oraz ograniczenia wynikające
z podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej nie ma możliwości stałej zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej do 31.12.2018 r. oraz po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

11 627,00 zł netto

 
 1. I przetarg odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej 6.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających daną nieruchomość.
 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 1162,70 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) - przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole, prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacie wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.
 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 4 stycznia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Gminy Stare Pole.
 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
 • z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji -aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 3. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 120,00 zł.
 4. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 6. Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
 8.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 9. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 10. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e-mail: a.drozdziel@starepole.pl
 11. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl, oraz www.starepole.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

Info: UG Stare Pole

 

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.