Wydanie nr 149/2020, Czwartek 28.05.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Heladiusz, Wilhelm, Emil, Priam, Wiktor, Ignacy, German, Augustyn, Jaromir
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza czwarte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jazowa - 10.11.2016

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza czwarte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Jazowa, obejmującej działkę ewidencyjną nr 89/10 o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00000021/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 89/10 określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o prrzewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.

Działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Cena wywoławcza 10.000,00 zł Zaliczka 1.000,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej biegnącej do sąsiadującej z działką przepompowni. Działka jest w kształcie wydłużonego prostokąta, teren płaski, nieogrodzony. Działka jest zakrzewiona i zadrzewiona. Posiada dostęp do drogi gminnej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były przetargi na dzień 24.11.2015r. i 24.02.2016r. oraz rokowania na dzień 05.05.2016r., 12.07.2016r.i 3.10.2016r. Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r. Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.)

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 89/10 w Jazowej”.

Zgłoszenie powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego; - datę sporządzenia zgłoszenia; - określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy; - kopię dowodu wpłaty zaliczki; - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; - oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu rokowań. Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.