Antyspam
GORĄCA LINIA TV
883 100 011
CZEKAMY NA TWÓJ SYGNAŁ 24/h!
Malbork, Poczty Gdańskiej 4/1     biuro@tvregionalna24.pl     883100011 • 501122790
Poniedziałek, 30 marca 2015
Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
tvmalbork tvsztum zulawyimierzeja24.pl


Artykuły

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI W MALBORKU- 27.02.2014

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI W MALBORKU- 27.02.2014fot. ŹRÓDŁO: INTERNET

W roku szkolnym 2014/2015 nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork będzie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

Przedszkola miejskie czynne są od 10 do 11 godzin dziennie, godziny otwarcia w każdym przedszkolu dostosowane jest do potrzeb rodziców. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest przez 5 godzin. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców, opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego wykraczającą poza podstawę programową.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oferują realizację bezpłatnej podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie dla dzieci w wieku 5 i  6 lat (urodzonych w II półroczu 2008 roku, które nie rozpoczęły nauki w szkole).

System elektroniczny daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) wskazanego na drugiej lub trzeciej preferencji.

Strona internetowa dla rodziców dostępna  będzie od  dnia 1 marca 2014r.

• O przyjęciu dziecka do przedszkola oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń!
• Dzieci już uczęszczające do przedszkoli – rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora przedszkola wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej! Deklaracje należy złożyć w dniach od 3 do 12 marca 2014r. do godz.14.00 (formularz deklaracji będzie dostępny w każdej placówce, będzie także możliwość jego pobrania ze strony internetowej naborp_k.vulcan.net.pl/malbork, która zacznie funkcjonować od 1 marca br.).
• 3 lata – to minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2014 musi mieć ukończone 3 lata). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

PRZEBIEG REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

1. Etap wstępny – informator

Od dnia 1 marca 2014r. na stronie internetowej dla rodziców naborp_k.vulcan.net.pl/malbork dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Malborka. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert zawierających takie informacje jak dane teleadresowe przedszkola czy szkoły, oferta edukacyjna , opis placówki.

Prowadzenie wychowania przedszkolnego przez Gminę Miejską Malbork jest zadaniem własnym gminy, dlatego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców miasta Malborka.

2. Wypełnianie Kart Zapisu dziecka do placówki

Elektroniczna rekrutacja za pomocą w/w strony internetowej do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się  17 marca br. od godz. 9.00  i trwać będzie do dnia 3 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Wniosków Rekrutacyjnych dziecka do przedszkola. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ , KTÓRYCH RODZICE DO DNIA 12  MARCA ZŁOŻĄ W PLACÓWCE DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Na pierwszej stronie Wniosku wpisujecie Państwo placówkę, do której chcielibyście w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony można wpisać maksymalnie dwie placówki „rezerwowe” (drugiego i trzeciego wyboru), do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) zabraknie miejsc. Jeśli wybierzecie Państwo tylko jedną placówkę, zmniejszycie swoje szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej).

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

a) Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola, oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru (czyli placówki znajdującej się  na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku Rekrutacyjnego. W przedszkolu, szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku;

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu, szkole) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Wniosek Rekrutacyjny wprowadzi Dyrektor przedszkola.

3. Potwierdzanie podania przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru

Wniosek Rekrutacyjny rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową Wniosku  musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do 4 kwietnia 2014r. do godziny 14.00.

4. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko).

5.Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

•w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych,
•logując się na stronie internetowej dla rodziców.

6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do placówki, to rodzic w terminie od 12 kwietnia br. od godz. 9.00 do 17 kwietnia 2014r. do godz. 14 .00 musi udać się do tej placówki, aby potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola. LISTA przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostaje ogłoszona w dniu 18 kwietnia 2014r. o godzinie 14.00.

KRYTERIA NABORU dzieci do placówek

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014r. (weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj. 18.01.2014r.), zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji jak i terminów naboru.

Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. Poz. 7):

1. do publicznego przedszkola  i oddziału przedszkolnego przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej gminy.
2. w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Malbork ) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryteria główne (zgodne z przepisami prawa oświatowego) tzw. konstytucyjne:

1) wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe (obowiązujące na terenie miasta Malborka) tzw. społeczne lokalne:

1) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
2) Dziecko którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.
3) Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
4) Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz  z posiłkami).
W/w kryteria, zarówno główne i dodatkowe będzie trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami, oświadczeniami, o czym Państwo zostaną poinformowani na uruchomionej 1 marca br. stronie internetowej naborp_k.vulcan.net.pl/malbork i które wskaże Wniosek Rekrutacyjny.

informacja: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Malborka

https://naborp-k.vulcan.net.pl/malbork

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Serwis tvregionalna24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
Login Hasło
Dodaj komentarz jako zalogowany użytkownik. Zaloguj się lub zarejestruj.

Inne artykuły z tej kategorii

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM W KONKURSIE WIEDZY O SAMORZĄDZIE - 18.03.2015 SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM W KONKURSIE WIEDZY O SAMORZĄDZIE - ODDALI HOŁD ZAMORDOWANYM, ZŁOŻYLI PRZYSIĘGĘ. STEGIEŃSCY HARCERZE W MIEJSCU PAMIĘCI. STEGNA- 23.03.2015 ODDALI HOŁD ZAMORDOWANYM, ZŁOŻYLI PRZYSIĘGĘ. STEGIEŃSCY HARCERZE W MIEJSCU PAMIĘCI. STEGNA- Jakie ulgi podatkowe obowiązują w 2015 roku Jakie ulgi podatkowe obowiązują w 2015 roku

Ostatnie

Kamery online
24h

Elbląg: skrzyżowanie ul. Dąbka, Odrodzenia, Ogólna - budowa CH Ogrody Elbląg: skrzyżowanie ul. Dąbka, Odrodzenia, Ogólna - budowa CH Ogrody
Mikoszewo Bar Keja - Widok On-Line na Prom na Wiśle - NOCLEGI & RESTAURACJA - tel. 798 813 505 Mikoszewo Bar Keja - Widok On-Line na Prom na Wiśle - NOCLEGI & RESTAURACJA - tel. 798 813 505

Firmy TOP PREMIUM
Dodaj wpis firmowy

GROBLANKA - Hotelik - Pokoje - Restauracja tel. 55 272 15 04 lub 664 199 200 GROBLANKA - Hotelik - Pokoje - Restauracja tel. 55 272 15 04 lub 664 199 200
Zespół muzyczny PICKUP - wesela, bale, koncerty Zespół muzyczny PICKUP - wesela, bale, koncerty

Ogłoszenia TOP PREMIUM
Dodaj ogłoszenie

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ !!! MALBORK TEL.505964223 KASACJA AUT CAŁE POMORSKIE SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ !!! MALBORK TEL.505964223 KASACJA AUT CAŁE POMORSKIE
Pożyczki Pozabankowe | Chwilówki - największy wybór! Pożyczki Pozabankowe | Chwilówki - największy wybór!

Kategorie

taxi malbork pieta
/tvregionalna24.pl