Wydanie nr 50/2020, Środa 19.02.2020
imieniny: pokaż (2 imiona)Arnold, Konrad
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Dzierzgoń: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta Rodziny

Gmina Dzierzgoń: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta Rodziny fot. pixabay.com
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu ogłasza konkurs na stanowisko Asystent Rodziny

1. Wymagania konieczne:
 

- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

* Wykształcenie:
 

- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
-lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
-lub conajmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej rok stażu pracy z dziećmi lub rodzina
- kandydat/ kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawłaszczona ani ograniczona,
- kandydat/ kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

2. Wymagania dodatkowe:
 

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
-znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
- komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
- umiejętność współpracy w zespole
- odporność na sytuacje stresowe
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodzina
- prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu
-znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

 

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów
 

- empatia
- komunikatywność
- odpowiedzialność
- kreatywność 
- obowiązkowość
-rzetelność
- zaangażowanie i odporność na stres
-zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań:
 

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole,sąd, urząd pracy, urząd gminy itp
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawyczych
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8-21.00 w dni robocze oraz dni wolne od pracy, również w weekendy zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciotygodniowym tygodniu pracy
4. Wynagrodzenie miesięczne
5/ Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi( Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami
Rozpoczęcie pracy : 02.01.2019 r.

5. Wymagane dokumenty:
 

- CV ze  zdjęciem
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych ( certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
- kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy
-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku podpisania umowy kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
-pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

" Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 922 z póź. zm. oraz zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/45/ WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1) zwanego dalej"rozporządzeniem 2016/679))

Uwaga!

W przypadku nawiązania umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu zleceniodawcy oryginały ww. dokumentów.
Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, drogą pocztową w zamkniętych kopertach z adnotacją "Konkurs na stanowisko asystenta rodziny" w terminie do dnia 14.12.2018 do godziny 12.00. Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do urzęd po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.12.2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie tut. Ośrodka.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej MOPS Dzierzgoń, BIP Urząd Miejski w Dzierzgoniu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Dyrektor MOPS Dzierzgoń - tel. 55 276 - 23-86 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: http://mopsdzierzgon.naszops.pl/bip/

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.