Wydanie nr 57/2020, Środa 26.02.2020
imieniny: pokaż (5 imion)Aleksander, Dionizy, Mirosław, Klaudian, Gerlinda
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole fot. wikimedia.org
WÓJT GMINY STARE POLE ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Pole, położonej w Starym Polu

WÓJT GMINY STARE POLE

ogłasza

 

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Pole, położonej w Starym Polu

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 172/6

Miejscowość: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00019309/1

Działka Nr: 172/7

Miejscowość: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00019309/1

Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość
o pow. 0,0795 ha

Nieruchomość
o pow. 0,0847 ha

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – RIIIa.

W chwili obecnej trwają prace, polegające na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r., działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

A.3–Mn – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczona funkcja gospodarcza
o ograniczonej uciążliwości: magazyny, handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo rolne
i przechowalnictwo.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

40 150,00 zł

40 150,00 zł

 

 

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 czerwca 2017 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się
  31 października 2017 r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 lutego 2018 r., IV przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 maja 2018 r., V przetarg ustny nieograniczony odbył się 25 lipca 2018 r., VI przetarg ustny nieograniczony odbył się 11.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu.
 2. VII przetarg odbędzie 28 grudnia 2018 r. się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu przy
  ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, odpowiednio:
 1. dla dz. nr 172/6obr. Stare Pole o godz. 10.00
 2. dla dz. nr 172/7obr. Stare Pole o godz. 10.30
 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.
 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Ceny wywoławcze nieruchomości są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej
  w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 4 015,00 zł(słownie: cztery tysiące  piętnaście złotych) -przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminyw Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017.Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.
 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 24 grudnia 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.
 3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).
 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 410,00 zł.
 8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
 11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

 

Dodatkowych informacji udziela:Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,
tel. 55 271 35 33 w. 45, e-mail: a.drozdziel@starepole.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl

 

 

 

 

 

 

Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.