Wydanie nr 27/2020, Poniedziałek 27.01.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Drewnica: Nabór na wolne stanowisko pracy w ZSP

Drewnica: Nabór na wolne stanowisko pracy w ZSP fot. pixabay.com
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy nauczyciela świetlicy

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Drewnicy przyjmie do pracy nauczyciela świetlicy w szkole.
Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7, 82-103 Stegna, tel. 5 5247 17 20, ęmail: zsp_drewnica@op.pl, adres strony intemetowej :

www.zspdrewnica.edupage.com

Wymiar pracy: 26 godz. tygodniowo

Wymagania niezbędne:

1. Ma kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy jako nauczyciel świetlicy w szkole.
2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych.
3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
4. Ma obywatelstwo polskie lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .
5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
6. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
7. Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe ukierunkowane na pracę jako nauczyciel świetlicy.

Ogólny zakres obowiązków:

- Czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności: współdziałanie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych,
- Dbałość o estetykę świetlicy szkolnej i pomieszczeń- zabezpieczenie młodzieży dojeżdżającej optymalnych warunków do spędzenia wolnego czasu przed lekcjami i po lekcjach.
- Dbałość o wysokie walory artystyczne i wychowawcze wszystkich imprez szkolnych o charakterze kulturalno -rozrywkowym.
- Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy.
- Prowadzone zajęć wychowawczych z dziećmi.
- Reprezentowanie świetlicy na zewnątrz.
-Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej.
- Dbanie cl harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolnej.
- Dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy.

 

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów:
1 . Przygotowanie pedagogiczne.
2. Posiadanie kwalifikacji merytorycznych.
3. Komunikatywność, kreatywność, pomysłowość, wykazywanie inicjatywy, umiejętność
pracy zespołowej, systematy czystość, zdolności organizacyjne.

 

Wymagane dokumenty:
 

1, CV z przebiegiem pracy zawodowej.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy).
3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku.
4. Oświadczenie braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela,
5. Oświadczenie lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa.
6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ( do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy).
7. Oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne- przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy).
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia z 016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przelewu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem (do pobrania ze strony
internetowej ZSP w Drewnicy).

 

Termin i miejsce składania ofert:
 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 07.12.20|8r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Drewnicy. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: ,,Nabór na stanowisko nauczyciela świetlicy", imię i nazwisko, adres i telefon składającego ofertę, lub przesłać pocztą na adres szkoły.

 

 

 

 

Info: stegna.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (5)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.