Wydanie nr 201/2018, Piątek 20.07.2018
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Gmina Miłoradz : Wójt Gminy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych - 12.10.2017

Gmina Miłoradz : Wójt Gminy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych - 12.10.2017 fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Miłoradz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miłoradz
Przetarg odbędzie  się  w  siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu  przy  ul. Żuławskiej 9 w dniu 12 października 2017 r. w pok. nr 15 (sala narad) w godzinach:
 
1. Stara Wisła – 10.00
2. Mątowy Wielkie - 10.05

1.  Nr działki : 40/1 

   Nr księgi wieczystej : GD1M/00032899/0

   Powierzchnia nieruchomości : 1,0108 ha

   Położenie (obręb) : Stara Wisła

   Klasy Gruntu : RII  – 0,9960 ha W - PsVI  – 0,0148 ha

   Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego : 678,76 zł

   Wadium : 70,00 zł

 

2.  Nr działki : 182/2 

    Nr księgi wieczystej : GD1M/00005389/4

   Powierzchnia nieruchomości : 0,1100 ha

   Położenie (obręb) : Mątowy  Wielkie

   Klasy Gruntu : RIIIa

   Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego : 74,80 zł

   Wadium : 10,00 zł

 

I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miłoradz odbył się w dniu 22 sierpnia 2017 roku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: użytkowanie rolnicze.
 
Termin wnoszenia opłat i aktualizacja wysokości opłat: dla wszystkich nieruchomości, których wysokość czynszu będzie przekraczała 50,00 zł, czynsz dzierżawny będzie płatny w 2 ratach tj. do 31 marca  i  30  września  każdego  roku,  w  przypadku  czynszu  nieprzekraczającego  50,00  zł,  czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. 
 
Tryb wydzierżawiania i określenie dzierżawcy: dzierżawcy nieruchomości zostaną wyłonieni w 
drodze przetargu.
 
Okres trwania umowy: 
Umowy dla wszystkich nieruchomości zostaną zawarte do 31 sierpnia 2022 r. Wydanie w posiadanie  nieruchomości  nastąpi  po  zakończeniu  zbiorów  przez  dotychczasowych dzierżawców.
 
Umowa dzierżawy nieruchomości dopuszczać będzie wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. W ten sposób Wydzierżawiający zastrzega sobie  prawo rozwiązania umowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Gminy.
 
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Miłoradz.
 
Obciążenia i zobowiązania:
a) w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających,
b) nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.
Warunki nabycia prawa dzierżawy nieruchomości:
a) osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w 
przetargu  osobę  prawną  musi  okazać  się  dodatkowo  kompletem  dokumentów  do  jej 
reprezentowania
b) osoba  przystępująca  do  przetargu  nie  może  mieć  zaległości  w  płatnościach  zobowiązań względem Gminy Miłoradz;
c) przed  przystąpieniem do  przetargu  uczestnicy  winni  złożyć  pisemne  oświadczenie  o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu,  wraz  z  podpisanym  przez  Referat  Finansowo -Budżetowy potwierdzeniem o braku zaległości względem Gminy Miłoradz (druki do pobrania w pokoju 2, 12 lub 9);
d) minimalne  postąpienie  w  przetargu  wynosi  co  najmniej  1%  ceny  wywoławczej,  w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
Wadium:
1. Wadia  ustalone dla  wyżej wymienionych  działek płatne są najpóźniej do 9 października  
2017  r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
O/Malbork nr 04 2030 0045 1110 0000 0038 1340.
2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden  z  uczestników  przetargu  nie  zaoferuje  postąpienia  ponad  wywoławczą stawkę 
rocznego czynszu dzierżawnego;
b) uczestnik który wygrał przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy;
c) zawarcie  umowy  dzierżawy  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
kandydata na dzierżawcę.
4. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygral i wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później 
niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu.
Oględzin  przedmiotu  dzierżawy  można  dokonać  w  dni  robocze,  od  godz.  8 00 do  godz.  14 00 ,  po 
uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 55 271 - 15 - 31 w. 14.
Oferent może zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym postanowienia, które nie 
podlegają  ustaleniu  w  trybie  przetargu  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Miłoradzu  w  godzinach 
urzędowania, pokój nr 2 lub 12.
 
Organizator wydzierżawia nieruchomość zgodnie  z  wyrysem  z  mapy  ewidencyjnej  oraz  wypisem  z 
rejestru gruntów i budynków, w wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie będzie występował z 
roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt dzierżawcy.
 
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków 
przetargu  oraz  regulaminu  przetargu  udziela  Referat  Rozwoju  Urzędu  Gminy  w  Miłoradzu  w 
godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub 12, lub telefonicznie 55 271 - 15 - 31 w. 14.
 
Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu  oraz  na  tablicach  ogłoszeń  we  wszystkich  sołectwach gminy  Miłoradz  oraz umieszcza  na stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Gminy  Miłoradz: 
 
http://miloradz.biuletyn.net/  na okres 30 dni od dnia 12 września 2017 r.
 
 
Info : UG Miłoradz

 

Katarzyna De Guzman

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Miłoradz


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.