Wydanie nr 146/2020, Poniedziałek 25.05.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Magdalena, Beda, Leon, Imisława, Grzegorz, Urban, Leona, Wenerand
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza piąte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Marzęcinie przy ulicy Wałowej - 10.11.2016

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza piąte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Marzęcinie przy ulicy Wałowej stanowiącej działkę Nr 553/2 o powierzchni 0,1500 ha, zabudowanej drewnianym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00051556/0. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomość określony jest jako „T-8- teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

 

 

 

Cena wywoławcza 45.000,00 zł     Zaliczka 4.500,00 zł 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.). Nieruchomość sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 15.09.2015r., 10.11.2015r. i 14.01.2016r. oraz rokowania na dzień 14.03.2016r., 24.05.2016r., 26.08.2016r. i 11.10.2016r. 
  
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. Warunkiem wzięcia udziału
w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r. 
  
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. 
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 553/2 położonej w Marzęcinie.” 
  
Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba  
  prawna lub inny podmiot; 
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności  
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego; 
- datę sporządzenia zgłoszenia; 
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy; 
- kopię dowodu wpłaty zaliczki; 
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; 
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu rokowań.                
  
  
  
  
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań.

Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. 
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowychhttp://http://bip.miastonowydwor.pl, http://http://miastonowydwor.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.